จุดแข็ง จุดอ่อน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศในอาเซียน

ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ AEC แล้วหรือยังเมื่อวิเคราะห์โดยใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

– ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม ด้านยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถต่อยอดด้านการลงทุนหรือวิจัยได้ 

– สถาบันการเงินของไทยมีความมั่นคง นักลงทุนสามารถระดมทุนจากสถาบันการเงินของไทยได้อย่างมั่นใจ และรัฐบาลมีแนวโน้มในการเปิดเสรีภาคการเงินอีกด้วย 

– ไทยตั้งอยู่ตรงกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ได้เปรียบในเรื่องศูนย์กลางต่างๆ เช่น การคมนาคมทางบก, ทางอากาศ, การค้า, การลงทุน หรือแม้กระทั่งศูนย์แสดงสินค้า 

– ไทยมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวที่ดี ราคาไม่แพง และคนไทยเป็นมิตร ทำให้ส่งเสริมกันกับเรื่องของศูนย์กลางการคมนาคม ทางบกและทางอากาศ 

– ไทยมีความสามารถด้านการแพทย์ที่ดีและราคาถือว่าไม่แพง เมื่อเทียบกับ AEC ประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์

 จุดอ่อน (Weaknesses)

– ไทยมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่มีความแน่นอน มีปัญหาด้านความคิดทางการเมืองภายในประเทศ และยังมีปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยชายแดนใต้ 

– ไทยยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่รุนแรงและไม่จริงจัง โดยเฉพาะเรื่อง เพลง ภาพยนตร์ และ Software ต่างๆ

– ปัญหาการจราจรในเมืองหลวง (กรุงเทพฯ) ที่ติดขัดและตามจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ 

– ประชาชนชาวไทยยังด้อยความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในการสื่อสารเมื่อASEAN เริ่มดำเนินการ

 โอกาส (Opportunities)

– ไทยมีนโยบายการสนับสนุนการลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม  การพัฒนาทักษะบุคลากร 

– ไทยเปิดเสรีทางการค้าอย่างเปิดกว้างไม่มีการปิดกั้น 

– การลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการถือหุ้นของต่างชาติ ไม่กำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ และไม่จำกัดปริมาณการส่งออก และยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ปรับสอดคล้องกับ WTO

 อุปสรรค (Threats)

– BOI สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของไทยหลายสาขา คือ การเกษตร พลังงานทางเลือก ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ICT แฟชั่น บันเทิง สุขภาพ การท่องเที่ยว

– ภาคบริการบางสาขาของไทย เช่น การแพทย์มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานในราคาไม่แพง สามารถต่อยอดได้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s